ALGEMENE VOORWAARDEN & PRIVACY-VERKLARING

Algemene voorwaarden:

Het Meerdaags Wandelevenement Venray wordt  georganiseerd door de Stichting Meerdaags Wandelevenement Venray, verder Stichting te noemen. Waar gesproken wordt van  deelnemer(s), vrijwilligers, e.d. geldt (m/v).

 1. De deelnemers verklaren zich bekend met en onderwerpen zich aan de algemene voorwaarden.
 2. Iedereen neemt deel voor eigen risico. De Stichting aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het zoekraken of beschadiging van persoonlijke eigendommen, noch voor enig opgelopen persoonlijk letsel, behoudens ten gevolge van grove schuld van de Stichting. Enige aansprakelijkheid van de stichting is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor de stichting is verzekerd.
 3. Het is niet toegestaan met een buggy of ander baby-vervoersmiddel te gaan wandelen met uitzondering op zondag 2 juni bij de 5 km. Honden zijn alleen toegestaan als ze zijn aangelijnd. Het is deelnemers niet toegestaan zich te laten begeleiden door een of meer personen op een fiets of ander vervoermiddel tenzij met toestemming van de organisatie.
 4. Deelname aan het wandelevent staat alleen open voor wandelaars en deelnemers in een rolstoel die deelnemen aan de aangepaste routes van 5 en 10 km. Bij de rolstoelroutes zijn 100% elektrisch aangedreven rolstoelen en scootmobiels NIET toegestaan !
 5. Passeren tijdens het wandelen is alleen toegestaan indien hierdoor geen hinder ontstaat voor andere deelnemers.
 6. Deelnemer dient de voor hem aangegeven route te volgen.
 7. Tijdens het Meerdaags Wandelevenement Venray is het deelnemers verboden op enigerlei wijze uiting te geven aan een politieke gezindheid, zich aanstootgevend of gevaar zettend te gedragen of te kleden.
 8. De kleding dient altijd in overeenstemming te zijn met de goede zeden. Het bovenlichaam blijft altijd bedekt.
 9. De routecommissie heeft het recht een deelnemer te diskwalificeren en uit de wandeltocht te halen. De EHBO commissie heeft het recht een deelnemer (verdere) deelname aan de wandeltocht te ontzeggen.
 10. Voor deelnemers die zich hebben ingeschreven en van deelname toch afzien is restitutie van het inschrijfgeld niet mogelijk.
 11. De routecommissie behoudt zich het recht voor de wandelroutes op bepaalde delen te wijzigen of het gehele wandelevenement af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden, andere calamiteiten en overmacht, waarbij de wandeltochten redelijkerwijs geen doorgang kan vinden. In geval van afgelasting vindt geen restitutie plaats van inschrijfgeld.
 12. De wegenverkeerswet en het reglement verkeersregels en verkeerstekens blijven tijdens de wandeltochten van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven is in die situaties waarin aan de stichting ontheffing verleend is.
 13. In het start-finishgebied en langs de wandelroutes geldt een algeheel verbod op flyeren, sampling en andere promotionele activiteiten tenzij dit expliciet door de stichting is toegestaan.
 14. Van een ieder wordt verwacht geen schade toe te brengen aan de natuur of aan andermans eigendommen en geen afval achter te laten.
 15. De gegevens van de deelnemers worden opgenomen in een bestand. Dit bestand wordt allen gebruikt voor doeleinden van de Stichting Meerdaags Wandelevenement Venray (mailings e.d.) en wordt niet gedeeld met derden.
 16. De Stichting geeft een aantal fotografen de opdracht tijdens het wandelevenement te fotograferen en/of te filmen. Indien een deelnemer, om welke reden dan ook, niet of minder goed zichtbaar gefotografeerd of gefilmd wordt, aanvaardt de organisatie en het fotografiebedrijf geen aansprakelijkheid of claims in deze.
 17. Deelnemers gaan akkoord met publicatie van de tijdens het wandelevenement gemaakte foto’s en video’s.
 18. Deelnemers gaan akkoord met eventueel gebruik van beeltenis in druk, op foto, film, video, TV e.d. voor promotionele doeleinden van de Stichting Meerdaags Wandelevenement Venray  ten behoeve van door haar georganiseerde evenementen zonder daarvoor vergoeding te claimen.
 19. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de Stichting.

Privacy-verklaring:

Dit is de privacyverklaring van Stichting Meerdaags Wandelevenement Venray, gevestigd te Venray en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 70022488 (hierna te noemen:  Het Meerdaags Wandelevenement). Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens Het Meerdaags Wandelevenement van u heeft en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

1. Gebruik van persoonsgegevens

1.1. Wanneer u zich aanmeldt bij Het Meerdaags Wandelevenement vult u in TicketsVenray.nl een aantal persoonsgegevens in
1.2. Het Meerdaags Wandelevenement verzamelt o.a. de volgende persoonsgegevens doordat u deze zelf aan ons verstrekt voor deelname aan onze activiteit:

– Naam;
– Postcode;
– Emailadres;
– Foto’s of video’s van deelname aan het wandelevenement waarop u bent afgebeeld of voorkomt;
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie of telefonisch.

1.3. Het Meerdaags Wandelevenement gebruikt deze gegevens (mogelijk) voor:

– Het organiseren van de het wandelevenement;
– Het opnemen en onderhouden van contact met u inzake het wandelevenement;
– Het plaatsen van foto’s op bijvoorbeeld de Facebookpagina van Het Meerdaags Wandelevenement, promotiedoeleinden, of in foto- of videopresentaties van Het Meerdaags Wandelevenement;

2. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

2.1. U kunt contact opnemen met Het Meerdaags Wandelevenement via info@wandelevenementvenray.nl

– Meer informatie over de wijze waarop het Meerdaags Wandelevenement persoonsgegevens verwerkt;
– Vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
– Inzage in de persoonsgegevens die Het Meerdaags Wandelevenement met betrekking tot u verwerkt;
– Het aangeven van bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door Het Meerdaags Wandelevenement;

2.2. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u bij een
schriftelijk of digitaal verzoek, een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),  paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Bij een mondeling verzoek dient u ook een geldig identiteitsbewijs te tonen indien het bestuurslid, bij wie u het verzoek doet, u niet persoonlijk kent. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Het Meerdaags Wandelevenement wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om
een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

3. Beveiliging van uw gegevens

3.1. Het Meerdaags Wandelevenement zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en deze niet langer bewaren dan noodzakelijk. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijnen.
3.2. Het Meerdaags Wandelevenement zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofd wijziging tegen te gaan. Het is echter nooit mogelijk om uw gegevens 100% te beveiligen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, kunt u dat schriftelijk melden bij de bestuursleden van Het Meerdaags Wandelevenement.

4. Derden

4.1. Het Meerdaags Wandelevenement zal uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij u daarvoor uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven of Het Meerdaags Wandelevenement daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

5. Melding Autoriteit Persoonsgegevens

5.1. Wanneer er ondanks de door ons getroffen beveiligingsmaatregelen onverhoopt een inbreuk op onze beveiliging plaatsvindt, en die inbreuk leidt tot aanzienlijke ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van uw persoonsgegevens, wordt de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de hoogte gesteld.

6. Melding aan betrokkene

6.1. U wordt van een eventuele inbreuk op deze beveiliging op de hoogte gesteld, indien de inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor uw persoonlijke levenssfeer.

7. Wijziging privacyverklaring

7.1. Het kan voorkomen dat het in deze privacyverklaring opgenomen beleid in de toekomst wordt gewijzigd. Hiervan wordt u dan tijdig geïnformeerd.